Samenwerking met zorgverzekeraars

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars in zowel de Wmo2015 als de Zorgverzekeringswet (Zvw) wettelijk vastlegt.
Een belangrijk uitgangspunt voor het verlenen van zorg en ondersteuning van goede kwaliteit, is dat de cliënt geen onnodige hinder mag ondervinden van de verschillende stelsels van waaruit de zorg of ondersteuning wordt verleend. Ook het beperken van het aantal verschillende aanbieders dat zorg en ondersteuning verleent aan één individuele cliënt hoort daarbij. De samenhang in de praktijk wordt daarnaast gerealiseerd door afspraken tussen aanbieders die zijn gecontracteerd door zorgverzekeraars én gemeenten.

De nieuwe aanspraak op wijkverpleging omvat zorg in verband met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Daarnaast krijgt de wijkverpleegkundige de ruimte om breder te kijken, bijvoorbeeld naar zelfredzaamheid en de sociale omgeving. En om verbindingen met andere domeinen te leggen. Het CIZ indiceert niet langer, maar de wijkverpleegkundige indiceert zelf op grond van een instrument dat door de V&VN is ontwikkeld.

Onder wijkverpleegkundige taken vallen daarnaast ook coördinerende en signalerende activiteiten. De wijkverpleegkundige heeft in dit kader een relatie met de sociale wijkteams om samenhang tussen zorg en ondersteuning te borgen.

Sociale wijkteams bieden de mogelijkheid om zorg dichtbij te organiseren. De wijkverpleegkundige maakt onderdeel uit van de 1e lijns zorg en vervult samen met de huisarts een generalistische rol. Goede samenwerking maakt het mogelijk het sociale en medische terrein te verbinden.

De onderstaande focuslijst gaat over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het terrein van de wijkverpleging en ondersteuning vanuit de Wmo (sociale wijkteam). De lijst is behulpzaam bij het regionale overleg dat gemeenten en zorgverzekeraars met elkaar voeren.

Focuslijst

  1. Positionering van de wijkverpleegkundige; contact en samenwerking met het wijkteam
  2. Signalering; hoe opgevangen, hoe uitgewisseld, hoe omgaan met kwetsbare groepen
  3. Behoeftebepaling en mandaat; taakverdeling wijkverpleegkundige- wijkteam; verwijzing wijkverpleegkundige naar wmo-voorzieningen, afstemming methode vraagverheldering
  4. Coördinatie van multidisciplinaire zorg en ondersteuning; wie coördineert welke casus?
  5. Middelen en capaciteit wijkverpleegkundigen; verdeling wijkverpleegkundigen tussen gemeenten in de regio
  6. Informatie en kennisdeling.

De focuslijst is opgesteld door de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en ministerie van VWS.