Het woord aan de inwoners

WMO-raden

De wet 2015 geeft de Wmo-raden dezelfde rechten als die voortkwamen uit de wet 2007. Dat betekent dat het college inwoners betrekt bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning. Het college stelt ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning te doen en advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen. Het college voorziet de Wmo-raad van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen. Het college zorgt voor periodiek overleg, waarbij de Wmo-raad onderwerpen voor de agenda kan aanmelden, en dat de raad wordt voorzien van de benodigde informatie en ondersteuning. De Wmo raden zullen in hun samenstelling de nieuwe doelgroepen vertegenwoordigen (vertegenwoordigers van verstandelijk beperkten en psychiatrisch of psycho sociaal beperkten).

Andere vormen van inwonersinvloed

Colleges kunnen ook andere vormen van inwonersinvloed organiseren en stimuleren. Gedacht wordt aan platforms en burger forums en panels, daarbij kan gebruik gemaakt worden van digitale middelen. Contacten met cliëntenraden kunnen ook waardevolle bijdragen opleveren. Ook het wettelijk verplichte cliënt-ervaringsonderzoek biedt mogelijkheden om inwoners aan het woord te laten. Bijzondere aandacht vragen moeilijk bereikbare groepen zoals zorgmijders of allochtonen.

Right to challenge

Via de wijkteams worden bewonersinitiatieven gestimuleerd. De overheid trekt zich terug en inwoners nemen een deel van het sociale domein (terug) in handen. In dit kader is het uit Engeland overgewaaide right to challenge interessant omdat de gemeente zich hiermee verplicht om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven en te stimuleren dat deze beter tegemoet komen aan de behoeften van inwoners dan de bestaande door de gemeente gehanteerde voorzieningen.

Public Care heeft veel ervaring in overleg met Wmo raden en kunnen gemeenten ondersteunen bij het kiezen voor en stimuleren van andere vormen van inwonersinvloed.