Cliëntondersteuning

ClientondersteuningCliëntondersteuning kan in diverse vormen plaatsvinden:

  • Informatie en advies
  • Hulp bij vraagverheldering
  • Activering cliënt en sociaal netwerk
  • Bemiddelen en verwijzen
  • Hulp bij geschillen en klachten, bezwaar en beroep

Voor wie is cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is bedoeld voor mensen die minder zelfredzaam zijn en niet goed in staat zijn om de regie over hun eigen leven te voeren. Dit kan zijn door psychische problematiek of lichamelijke beperking.

Wie biedt cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning kan vanuit het eigen sociaal netwerk worden geboden. Informele vormen van cliëntondersteuning zijn bijvoorbeeld de vrijwillige ouderenadviseurs, cliënten- en familieorganisaties, lotgenotencontacten en ervaringsdeskundigen.
Collectieve groepsgewijze cliëntondersteuning kan via de steunpunten GGZ , Wmo loketten, groepscursussen en hulplijnen. Professionele individuele cliëntondersteuning komt van: Ouderenadviseurs, MEE, Steunpunt GGZ, AMW (maatschappelijk werk), Sociaal raadslieden, Steunpunt Huiselijk geweld en Centra Jeugd en Gezin.

Drie kenmerken van cliëntondersteuning

1. Laagdrempelig

De wet verbiedt gemeenten drempels op te werpen voor burgers die een beroep doen op cliëntondersteuning. Deze dienst dient gratis en goed toegankelijk te zijn, bijvoorbeeld telefonisch, digitaal en via een fysiek loket. Werkwijzen zoals outreachend werken, ambulant werk, gebruik maken van wijknetwerken, ervaringsdeskundigen en een laagdrempelige inloop zijn van belang. Bovendien dient de gemeente alle cliënten goed te informeren over de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.

2. In het belang van de cliënt

Cliëntondersteuners dienen te werken met een professionele autonomie en onafhankelijkheid, dit zijn bijvoorbeeld sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs. De functie cliëntondersteuner kan worden opgenomen in het sociaal wijkteam. Beslissing op een aanvraag voor een ondersteuner kan niet in één hand liggen en dus niet door eenzelfde persoon worden uitgevoerd. De cliënt kan altijd om een andere ondersteuner vragen.

3. Deskundig

De cliëntondersteuner moet in staat zijn achterliggende factoren van kwetsbaarheid te herkennen. Hij moet kennis en ervaring hebben om de cliënt te kunnen ondersteunen en een vertrouwensband op kunnen bouwen.