Wijkteams

wijkteam-604x270

Het wijkteam doet de toegang. De gemeente belegt bij een wijkteam de mogelijkheid vast te stellen of een inwoner een maatwerkvoorziening nodig heeft of niet. Er zit dus een consulent in dit team die, aangevuld met andere specialismen, een klantvraag goed in kaart kan brengen en de inwoner kan doorgeleiden naar dienstverleners. Aansluitend:

 1. Het is wel noodzakelijk dat aanbieders de specialistische informatie kunnen geven die nodig is om goed vast te kunnen stellen of en welke hulp/ voorziening een inwoner nodig heeft.
 2. Overlegd moet worden met de aanbieders dat zij bij hun adviezen rekening houden met de gewijzigde financiële mogelijkheden. Dat betekent dat zij ook strenger moeten zijn in hun advies aan het wijkteam. De MEE-generalisten moeten de adviezen van de aanbieders goed op waarde kunnen inschatten.
 3. Bij de MEE medewerkers die in het wijkteam worden opgenomen bestaat het risico dat ze te veel naast de cliënt gaan staan, zoals zij nu gewend zijn. Zij moeten, liefst zo snel mogelijk, in hun rol groeien van onafhankelijk generalist met kennis van beperkingen in het wijkteam.
 4. Indien het gaat om enkelvoudige voorzieningen hoeft niet een heel wijkteam te bepalen wat nodig is, maar kan mandaat worden gegeven / worden beslist door een van de gemeentelijke generalisten.
 5. In het geval van een algemene voorziening is geen beschikking nodig, in het geval van een maatwerkvoorziening wel. Organisaties kunnen zelf besluiten om hun diensten wijkgericht aan te bieden.

Het standpunt van Public Care is dat er in wijkteams geen aanbieders van geïndiceerde maatwerk- of individuele voorzieningen kunnen aansluiten. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling of de schijn wekken dat dit gebeurt. Dit sluit aan op artikel 2.6.3. van de Wmo wettekst. Hierin staat dat de gemeente niet-bestuursorganen niet mag mandateren om rechten en plichten van inwoners vast te stellen. Wel kunnen welzijnsinstellingen aansluiten die algemene voorzieningen (inclusief ouderenadviseurs) aanbieden, cliëntondersteuning (bijvoorbeeld MEE) maatschappelijke werk en de gemeentelijke consulent. Deze voorziening kan heel goed wijkgericht worden georganiseerd.
Verbonden aan de wijkteams kunnen algemene, preventieve voorzieningen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld een inloopvoorziening voor gemengde doelgroepen, dagbesteding zonder indicatie etc.
Daarnaast acht ik de keuzevrijheid voor de cliënt en de onafhankelijkheid van de adviezen in de eerste toegang van groot belang.

1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur

Bij deze aanpak neemt de gemeente, domeinoverstijgend, regie op het proces van hulp- en dienstverlening. ‘Van signaleren naar samenwerken.’ Strategie is dat de gezinnen en huishoudens om wie het gaat meer in hun kracht gezet worden, zodat ze weer grip op hun eigen leven krijgen.

Multiprobleemgezinnen hebben vaak met een groot aantal hulpverleners en instanties te maken. Door een aanpak gebaseerd op 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur kunnen deze gezinnen effectief worden geholpen. Lessen over wat werkt en wat niet worden ook gedeeld in Leerkring Sociale Wijkteams van Platform31 waar ruim 30 steden werken aan vraagstukken rondom sociale wijkteams.

Wat werkt:

 • Vergaande samenwerking tussen betrokken hulpverleners helpt. Hierbij wordt onder andere mandaat op regie en escalatie bij de regisseur (gezinsmanager /gezinscoach) neergelegd.
 • Essentieel is dat minder hulpverleners uit diverse disciplines zich met  een huishouden bemoeien.
 • Integrale aanpak, waarbij problemen in samenhang en  vanuit de eigen kracht van huishouden worden aangepakt.

Wat werkt niet:

 • Multiprobleem huishoudens worden overstelpt door hulpverleners.
 • Een verkokerde aanpak, waarbij iedere zorg-, hulp- en dienstverlener de eigen diensten en producten aanbiedt.

Profielen voor medewerkers integrale Toegang

Competenties intake aan de balie

 • Uitleggen/ toelichten van de principes van de Kanteling en de omslag van het ‘recht hebben op een voorziening’ naar het ‘samen zoeken naar oplossingen’ die de beperkingen van de cliënt compenseren
 • Generalistische kennis en globale kennis van specialismen (Wmo-woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, hulp bij het huishouden), WWB / WIJ , kinderopvang, re-integratie en inburgering)
 • Ondernemende, pro actieve houding
 • Inlevingsvermogen, goed kunnen luisteren
 • Doel- en resultaatgerichtheid
 • Verwerken van cliëntgegevens in digitale systemen voor registratie
 • Globaal inventariseren van wensen en behoefte. Doorvragen tot de kern van probleem
 • Kennis van een breed scala van mogelijke oplossingen
 • Kennis hebben van de relevante regelingen buiten werkgebied van de gemeente (b.v zorgverzekering, Wlz)
 • Kennis van een breed netwerk van specialisten
 • Enkelvoudige aanvragen snel zelf af kunnen handelen

Competenties gespreksvoerder WMO

 • Generalistische kennis en zo breed mogelijk specialistische kennis (groeimodel; niet alle specialismen kunnen direct bij alle gespreksvoerders direct aanwezig zijn)
 • Ondernemende pro actieve houding
 • Goed kunnen luisteren, inlevingsvermogen
 • Inventief en creatief zijn,
 • Vertrouwen wekkend,
 • Oplossingsgericht denken,
 • Kennis hebben van de relevante regelingen buiten het werkgebied van de gemeente (b.v zorgverzekering, Wlz)
 • Kennis van de sociale kaart
 • Kennis van de principes van de Kanteling
 • Gedegen onderzoek doen naar bestaande gegevens van de klant
 • Contact onderhouden van breed netwerk van specialisten,
 • Op basis van gelijkwaardigheid met respect communiceren
 • Cliënten en hun directe sociale omgeving bewegen om de eigen kracht en eigen capaciteiten te ontdekken en te gebruiken
 • Op basis van het onderzoek en in gesprek met de klant komen tot een gedegen probleemanalyse
 • Voor (een complexiteit van) problemen samen met de betrokkenen komen tot een arrangement (= samenstelling) van oplossingen
 • Volledig en ‘to the point’ gespreksverslag(en) kunnen opmaken
 • Extra aandacht geven in gespreksverslag aan de argumenten voor het kiezen voor bepaalde oplossingen
 • Met cliënt tot overeenstemming kunnen komen
 • Beslissingen durven nemen
 • Contacten met hulp- en zorgverleningsorganisaties voor afstemming van de te leveren hulp- en zorg; het inschakelen van een medisch adviseur bij complexe medische problematiek
 • Registreren van gekozen oplossingen en gemaakte afspraken in digitale systemen
 • Monitoren van de voortgang de uitgezette hulp- en zorgtrajecten en in overleg met de cliënt en hulp- en zorgverleners signaleren van eventuele knelpunten.