Toegang

Het toegangsproces kent de volgende uitvoeringsonderdelen:

 • Binnenkomst en verwerking gespreksaanvragen; afspraken inplannen en afspraakbevestigingen verzenden.
 • Informatie- en adviesvragen die niet direct kunnen worden beantwoord.
 • Vraagverheldering en afspreken oplossingen in het keukentafelgesprek; De uitkomsten van de vraagverheldering zijn bepalend voor het afspreken van oplossingen om het te bereiken resultaat te bepalen. In deze fase worden waar mogelijk algemene of collectieve arrangementen aangeboden. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor mantelzorgers, vrijwilligers, en welzijnswerk. De cliënt moet één aanspreekpunt hebben wanneer er ontwikkelingen in de situatie zijn die vragen om aanpassingen in het ondersteuningsarrangement.
 • Cliëntregie/cliëntmanagement volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Soms is het nodig om wat langer mee te kijken met de cliënt of zelfs regelmatig contact te blijven houden. Zo moet de gespreksvoerder bij meervoudige vragen in staat zijn zorg te dragen voor de coördinatie van de samenwerking tussen partijen rondom de burger. De gespreksvoerder moet kennis hebben van het lokale “brede” aanbod (zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen, onderwijs en jeugdzorg).
 • Inzetten (externe) expertise en specialisme. (Medisch) objectiverend onderzoek kan verduidelijking in de situatie brengen om zo tot een goed besluit te komen.

Keukentafelgesprek

Public Care biedt hieronder een leidraad voor het gesprek met de cliënt:

Welk resultaat wil de cliënt bereiken?
Op dat concrete resultaatgebied kun je dieper ingaan door de situatie te verkennen, analyseren en samen met de cliënt mogelijke oplossingen na te lopen.

Verkenning
Het wat, wanneer, waar, waarom van hulpvraag in kaart brengen en daarbij uitgaan van de persoon, die zelf bepaalt hoe zijn leven eruit moet zien.

Analyse
Om tot resultaten te komen, is het nodig om bij het verhelderen van het probleem het gehele functioneren van iemand te betrekken. Problemen hebben namelijk vaak meer dan één aanleiding en ontstaan in een samenhang van factoren.

Oplossing
Probleemoplossing vraagt om creativiteit van de cliënt en van de consulent.
Een geschikte oplossing:

 • is maatwerk en afgestemd op de persoonlijke situatie, behoefte en kenmerken,
 • houdt rekening met de mate waarin iemand zelf in staat is de oplossing te realiseren,
 • doet recht aan de eigen regie van de cliënt,
 • compenseert de beperkingen waardoor de cliënt mee kan (blijven) doen in de maatschappij.

Ondersteuningsplan en afspraken
Alle afspraken tussen cliënt en gemeente die moeten leiden tot het beoogde resultaat, komen uiteindelijk in een individueel Wmo ondersteuningsplan.

Evaluatie van het gesprek
Aan het eind van het gesprek of later kan met de cliënt worden nagegaan hoe de cliënt het gesprek (en de resultaten ervan) heeft ervaren.

Algemene voorzieningen

Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • Schoonmaakdienst voor een schoon en leefbaar huis
 • Was en strijkservice voor schone was en kleding
 • Klussendienst
 • Vrijwilligersdiensten via organisatie Karaat
 • Budget- en administratie ondersteuning
 • Laagdrempelige inloop- en ontmoetingsplaatsen
 • Activiteiten in een inloopvoorziening op wijkniveau
 • Jeugd- en jongerencentra, jeugdwerk, consultatiebureau
 • Ambulante jeugdhulp, opvoedondersteuning
 • Sociale alarmering
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Maatschappelijk werk
 • Verhuisdiensten
 • Openbaar vervoer, Buurtbus
 • Boodschappenservice
 • Maaltijdservice
 • Kinderopvang, gastouder voor- vroeg- en buitenschoolse voorzieningen
 • Glazenwasser
 • Tuinonderhoud
 • Honden uitlaatservice
 • Sportaanbod

Algemene voorzieningen die in de toekomst gerealiseerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • Scootmobielpool
 • Rolstoelpool
 • Regiovervoer

(Bron: Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk)

Sociale kaart

De sociale kaart laat zien welke voorzieningen in een gemeente (en regio) beschikbaar zijn, waar deze bereikbaar zijn, met welke openingstijden, e.d.