Monitoring

monitoring

De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten te worden; de problematiek dient verminderd te zijn. Op gemeentelijk niveau is het dan ook noodzakelijk om voorafgaand aan de verandering een nulmeting uit te voeren, als een soort een startfoto. Alleen dan kan het effect van het veranderde beleid gemeten worden.

Deze informatie over monitoring is ook beschikbaar als PDF.

Meetbare effecten van beleid

Op het niveau van de burger is het zinvol om de effecten van de interventies te meten: heeft dit geleid tot meer participatie of meer zelfredzaamheid van de burger?
Hierdoor ontstaat behoefte aan:

 • meetbare effecten en resultaten van beleid
 • analyse van monitorinformatie, waardoor trends zichtbaar worden

Hoofdlijnen

Public care adviseert een prestatiemonitor te beperken tot hoofdlijnen. Dit is de basis voor sturen op gezamenlijke prestaties op de beleidsdoelen. Public Care creëert de monitor het liefst samen met de partijen die de informatie moeten gaan leveren. Dit zorgt voor transparantie over ieders aandeel in het gezamenlijk presteren, wat een basisvoorwaarde is voor een goede samenwerking. Sturen op de hoofdlijn vraagt om een beperkte set uiterst relevante prestatie-indicatoren. Beperking van rapportagelasten voor organisaties is ons adagium daarbij.

Bestuurlijk contracteren

De BAR-gemeenten willen minder verantwoording achteraf hoeven af te leggen en meer monitoring op kernpunten tijdens de rit. Dit geeft de mogelijkheid om bij te sturen. Dit is noodzakelijk, aangezien begeleiding voor de gemeenten een nieuw onderwerp met een nieuwe doelgroep is. Het beleid moet ook anders dan onder de AWBZ, aangezien gemeenten duidelijk minder geld krijgen om dit vorm te geven. Dit beleid zullen ze samen met de welzijns- en zorgaanbieders uitwerken. De methodiek van bestuurlijk contracteren past hierbij.

De BAR-gemeenten gaan ervan uit dat de monitoring regel arm en kwalitatief hoog is. De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

  • De burgers met een beperking zijn voldoende gecompenseerd, zowel kwantitatief als kwalitatief;
  • Aan burgers met een maatwerkvoorziening wordt de ondersteuning, hulp en zorg geleverd;
  • Compensatie en levering moet gebeuren binnen het beschikbare budget.

Twee vragen voor de concretisering en meetbaarheid van monitoring:

 

1. Hoe meten we dat er geleverd wordt wat afgesproken is?

Op het niveau van de client: de Wmo-consulent spreekt samen met de cliënt een arrangement af. Dit wordt vastgelegd en uitgevoerd. De Wmo-consulent houdt bij of de afspraken uit het arrangement nagekomen worden middels voortgangsgesprekken met de burger en ingezette persoonlijke dienstverlener. Hulpmiddelen als de zelfredzaamheidheidsmatrix en participatieladder zullen gebruikt worden om te bepalen of vooruitgang geboekt wordt. Dit stelt eisen aan de ICT systemen (webbased applicaties).

Doel van de consultent is het stimuleren van de eigen kracht. Mocht het tot een arrangement komen dan is het zinvol te meten in hoeverre voorliggende voorzieningen en vrijwilligers ingezet worden. Voorwaarde hierbij is een goed werkende sociale kaart en een structuur waarbinnen vragen snel vertaald kunnen worden in een passend individueel aanbod. De BAR-gemeenten gingen hiertoe per 1 januari 2014 een contract aan met Lekker Leven, een organisatie die vraag en aanbod bij elkaar brengt.

Op het niveau van de organisatie: In samenspraak met de organisaties zal een monitoring systeem opgezet worden waarmee duidelijk is of er kwaliteit geleverd wordt op de volgende indicatoren:

 • Levering aan klanten, is de (geïndiceerde) dienst daadwerkelijk en op tijd geleverd
 • Klanttevredenheid minimaal een 7,5 (er komt een nieuwe ministeriele regeling over een instrument dat klantervaringen meet in plaats van klanttevredenheid)
 • Vernieuwend werken, aansluitend op de Kantelingsvisie
 • Werken binnen budget

Op het niveau van de gemeente: De BAR-gemeenten houden een nul-meting om het basisniveau te bepalen en het effect van de kern van de Wmo-inspanningen te meten. Hiervoor wordt een onderzoeksbureau ingezet, die gebruik maakt van bestaande registraties.
Per gemeente wordt het wijkteam georganiseerd en gefaciliteerd. De effectiviteit wordt periodiek gesproken met alle betrokken partijen. Wanneer een Wmo-consulent gekoppeld wordt aan een wijkteam, zal een cliënt vaker in beeld zijn. Zodoende kan een voortgangsmeting gemakkelijker vormgegeven worden.

2. Hoe monitoren we of…

… de cliënt met een maatwerkvoorziening de zorg geleverd krijgt,
… de kwaliteit op orde is,
… dat er vernieuwend wordt gewerkt en
… dat het budget niet wordt overschreden?

Op het niveau van de cliënt: De cliënt ontvangt een beschikking op grond waarvan een keuze gemaakt kan worden voor een van de gecontracteerde aanbieders. De gemeente administreert de individuele resultaten van het gesprek en de beschikking en start van de levering in het cliëntvolgsysteem dat het GWS biedt.
De cliënt geeft zijn oordeel over zijn tevredenheid of (in de toekomst) zijn ervaringen m.b.t. de hulp. Dit levert cruciale onderzoeksgegevens over de kwaliteit van de hulp en ondersteuning.

Op het niveau van de organisatie: De organisatie meldt periodiek (b.v. 2 maal per jaar) wat haar inspanningen en resultaten zijn m.b.t. de visie Nieuw voor oud (kantelingprincipes):

 • van care naar preventie en vroegsignalering
 • (van concurrentie) naar samenwerking, van zorg naast welzijn naar met welzijn(sorganisaties)
 • minder zorg, meer welzijn en inzet vrijwilligers
 • van professionele begeleiding naar instructie en begeleiding voor verantwoorde zorg door mantelzorg
 • van professionele begeleiding naar instructie en begeleiding voor verantwoorde zelfzorg door cliënten
 • van face to face begeleiding naar digitale instructie en begeleiding op afstand b.v. via Skype
 • van zorg en ondersteuning ver van de burger af, naar dichtbij,
 • van individueel naar algemeen en collectief,
 • van bovenlokaal naar gemeente naar de wijk

Op het niveau van de gemeente: De gemeente houdt het budget in de gaten door structureel 2 maal per jaar (in de eerste 2 jaar 4 maal per jaar), de besteding van het budget na te gaan. Organisaties moeten het melden als zij het budget (op jaarbasis) dreigen te overschrijden. De gemeente vraagt dan het aantal geholpen cliënten en de bestede budgetten op. Dat kan betekenen dat de Toegang moet bij sturen op het aantal aanvragers.

Samenvattend: De monitor bestaat uit 4 kernvariabelen

Indicator Meetinstrument Bron data
1. Levering (snelheid) diensten Registratie van indicatie en start levering Gemeente (toegang) in GWS & Organisatie (rapporteert aan gemeente)
2. Meting kwaliteit/tevredenheid/ervaring Klanttevredenheidsonderzoek of klantervaringsonderzoek (wettelijk) Organisatie of onderzoeksbureau (SGBO)
3. Mate van vernieuwing producten/activiteiten/arrangementen Resultaten zowel qua inhoud als financieel van nieuwe producten Korte beschrijvingen met resultaten op grond van onze formats
4. Toereikend budget Financiële monitor op budgetten per aanbieder Halfjaarlijkse of kwartaalrapportages van aanbieders

Public Care

Public Care heeft ervaring met het opzetten van een effectieve, doelgerichte monitor, waarmee investeringen in registratie tot een verantwoord minimum worden beperkt. Samen met zorg- en welzijnsorganisaties wordt een monitor met draagvlak ontwikkeld.