Bestuurlijk contracteren en social return

contracteren

De aanbestedingsgolf heeft geleid tot veel papier en bureaucratie, waar veel gemeenten moeite mee hebben.
Het gaat met bestuurlijk contracteren om een nieuw model van inkopen. Het kenmerkt zich- in vergelijking met een traditioneel bestek – door een beperkt aantal eisen én veel meer interactie. Niet alles wordt van te voren vastgelegd. Instellingen kunnen voorstellen doen en in overleg komen tot optimale overeenkomsten.
Het proces voorziet in “voorlopige voorstellen” die door instellingen worden ontwikkeld. Deze voorlopige voorstellen worden tijdens de constructiefase besproken en beoordeeld en daarna verder ontwikkeld naar definitieve voorstellen.
De koepelovereenkomsten voorzien in regels over het overleg, de interactie en de communicatie tussen partijen en geven de regels van het proces weer. Zowel de overlegstructuur als afspraken over de deelname en vertegenwoordiging namens de deelnemende partijen zijn beschreven. Verder bevat het koepelcontract kwaliteitseisen die de toelating aan het proces regelen.

In de diverse artikelen van de overeenkomst wordt o.a. ingegaan op de uitgangspunten, het doel van de overeenkomst en de looptijd. De koepelovereenkomst is gepubliceerd op de website van de gemeenten die aanbesteden. Ieder is in de gelegenheid om vragen te stellen via de website.

Voorstellen kunnen leiden tot deelname van 25 tot 30 partijen waarmee een deelovereenkomst wordt gesloten.

Verschillen met europees aanbesteden:

 • Er is sprake van een groot aantal partijen, en van deelovereenkomsten
 • Er is een vaste looptijd, en tussentijdse in- en uitstroom is mogelijk
 • Nieuwe partijen kunnen instromen, dus er is meer ruimte voor innovatie
 • Constante bijsturing is mogelijk van alle partijen via het Netwerk sociaal domein.

 Als prestaties worden o.a. opgenomen:

 • aantallen bereikte personen
 • termijnen
 • tevredenheid
 • in hoeverre wordt wederkerigheid bereikt; er wordt een pool van nieuwe vrijwilligers gecreëerd

Belangrijk is ook de selectie van controle mechanismen. Hoe monitor je de prestaties?

 • Monitor gesprekken per kwartaal
 • Klantentevredenheidsonderzoeken en
 • Partnertevredenheidsonderzoeken
 • Burgerpanels

Leidraad Social Return

Bij bestuurlijk contracteren zijn er winnaars die mogelijk eenvoudige werkzaamheden kunnen bieden voor uitkeringsgerechtigden met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelen:
Social return gaat meer om de mogelijkheden om mensen met een  afstand tot de arbeidsmarkt in te passen.
Genoemd worden als concrete  doelen:

 • de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten.
 • vakmanschap vergroten door inzetten van leer/werkervarings- en/of stageplaatsen.
 • door social return zijn we minder kwijt aan uitkeringen
 • met social return kunnen we het positieve imago van de gemeente verstevigen

Doelgroepen:
Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Uitkeringsgerechtigden: WWB (bijstandsgerechtigden), Wajong (jonggehandicapten), WAO/WIA (arbeidsgehandicapten), WW (werklozen, jong/ oud)
 • Mensen uit de Sociale Werkvoorziening (SW)
 • Inburgeraars
 • Nuggers (werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden)
 • BBL-leerlingen en stagiairs van VMBO, Voortgezet Speciaal onderwijs, MBO en Praktijkonderwijs
 • Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
 • Werkenden die werkloos dreigen te raken
 • Ex-gedetineerden

Social Return als onderdeel van aanbesteding of subsidiëring

De leverancier is verplicht om een percentage van de overeengekomen aanneemsom of daadwerkelijke opdrachtwaarde in te zetten voor de Social Return doelgroep. bij aanbestedingen 5% van de opdrachtwaarde of 7% van de loonsom van de opdracht te hanteren.

Plaats de vacatures in een database en eventueel op een vacaturesite, en ga actief op zoek naar passende kandidaten De kandidaat kan starten in een reguliere baan, stageplaats, leerwerkbaan of arbeidsmarkt relevante training. Jobcoaches kunnen zorgen voor de begeleiding van de kandidaat na de indiensttreding bij de werkgever.