Rol van de huisarts

huisartsDe rol van de huisartsen in relatie tot het jeugd en gezinsteam

De gemeenten krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid voor de zorg. Daarnaast regelt de Wet Langdurige Zorg de 24 uurs zorg en de Zorgverzekeringswet (Zvw) wat bij de verzekeraar komt of blijft. Hieronder valt de ontwikkeling van de basis-GGZ, die al vanaf 1 januari 2014 van kracht is, en de wijkverpleegkundige zorg.
Op basis van het overleg met de huisartsen, maar ook op basis van ervaringen elders wordt door de gemeente en huisartsen een “ontwikkelagenda” opgesteld.
Hieronder volgen de vragen die om een uitwerking vragen. De door Public Care voorgestelde antwoorden en beleidsrichtingen worden hieronder per onderwerp of vraag beschreven.

Q en A : Vragen en antwoorden

1. het Jeugd en Gezinsteam

  • Wanneer verwijst de huisarts naar het Jeugd- en Gezinsteam (JGT)?

Het is wenselijk dat de huisarts bij elke verwijzing contact heeft met het JGT. In ieder geval indien er sprake is van een vraag om maatwerk- en specialistische voorzieningen. Ook indien algemene, vrij toegankelijke voorzieningen (een deel van de) oplossing betekenen kan het JGT een rol spelen.

  • Werkt het team voor jeugd hetzelfde als voor volwassenen?

Het team voor jeugd is vooral bedoeld voor complexe meervoudige problematiek. Voor volwassenen wordt complexe problematiek vaak opgevangen door het Lokaal Zorg Netwerk. Het sociaal team voor volwassenen beweegt zich meer op het preventieve veld.

  • Wat is meervoudige ( complexe) problematiek voor het JGT en wat voor de huisarts?

De huisarts is poortwachter voor de Jeugd GGZ. Logisch is dat de huisarts daar ook de lead heeft. De PraktijkOndersteuning Huisartsen (POH) heeft binnen de jeugd GGZ een belangrijke functie. Voor somatiek is de POH een belangrijke adviseur voor de JGT als organisatie voor de beoordeling de noodzaak van voorzieningen voor de cliënt. Voor overige categorieën is het JGT de verantwoordelijke organisatie bij complexe problematiek.

2. De expertise van het JGT

  • Wie zitten er in het JGT?

Het jeugd- en gezinsteam wordt gevormd door Jeugd- en Gezinscoaches. De Jeugd- en Gezinscoach is een professional die generalistisch werkt, en daarnaast een eigen specialisme inbrengt in het team. De Jeugd- en Gezinscoach is geregistreerd volgens het wettelijk vastgestelde kwaliteitskader.

  • Wat is hun expertise?

Primair ligt het accent van het werk van de Jeugd- en gezinscoach op ondersteuning van gezinnen bij opvoed- en opgroeivragen. Daarbij wordt gewerkt aan preventie en verbinding in de wijk. Hij is het vaste, vertrouwde gezicht voor het gezin.

  • Is die expertise voldoende om de te verwachte problematiek aan te kunnen?

Regionaal kan gebruik gemaakt worden van een expertteam voor uitzonderlijk complexe gevallen.

  • Wanneer behandelt het JGT en wanneer regisseren zij de zorg?

De Jeugd- en Gezinscoach (JGC) wordt in ieder geval ingeschakeld als er sprake is van een probleem waar mogelijk individuele jeugdhulp bij nodig is. Altijd wordt eerst getoetst of versterking zelfredzaamheid en/of inzet sociale omgeving nodig en mogelijk is. De JGT is verantwoordelijk voor casusregie bij meervoudige problematiek en het zo nodig inzetten van specialistische zorg. Casusregie bestrijkt de periode vanaf de eerste melding tot ‘de laatste’ nazorg.

3. Het gecontracteerde aanbod

  • Wie contracteert de zorgaanbieders?

Dit wordt op niveau van samenwerkende gemeenten georganiseerd op basis van gezamenlijk vastgestelde criteria.

  • Zijn er specifieke voorzieningen niet meer beschikbaar? Zijn er zorgverleners of organisaties uitgesloten van contract?

In het eerste jaar behouden de huidige cliënten hun rechten. Gemeenten kunnen voor nieuwe cliënten voor specifieke voorzieningen minder of geen indicaties afgeven.

  • Wat als ik wil verwijzen naar een niet gecontracteerde zorgverlener?

Dat is mogelijk. Het is wel goed de cliënt erop te wijzen dat de gemeente geen contract heeft met de betreffende aanbieder, maar dat de gemeente – indien zij dit zinvol vindt – de mogelijkheid om de zorg via een Pgb toe te kennen.

  • Welk wijkteam heeft de verantwoordelijkheid als huisartsen in andere wijken, andere gemeenten zijn gevestigd?

Het wijkteam van het gebied waar de cliënt woont heeft de ‘lead’. Als het wijkteam (bijv. wijkverpleegkundige) contact moet zoeken met een huisarts in een ander gebied dan gebeurt dat.

  • Bestaat het PGB nog als mogelijkheid?

Ja, onder voorwaarden:
1. De cliënt moet in staat zijn aan de verplichtingen verbonden aan een Pgb te voldoen.
2. De cliënt moet motiveren waarom hij kiest voor een Pgb en niet voor ZiN (Zorg in Natura).
3. De gemeenten moet op basis van een plan van de cliënt beoordelen of de kwaliteit voldoende is.

4. Privacy

  • Wie bewaakt het dossier van de cliënt en hoe gaat die om met de privacy van de gegevens?

JGT bewaakt dossier en houdt zich aan de wettelijke eisen. Met de cliënt wordt steeds overlegd met wie welke gegevens mogen worden gedeeld.

  • Hoe verhoudt zich dat tot het beroepsgeheim van de huisarts?

De huisarts behoudt volledig zijn medisch beroepsgeheim.

5. Monitoring/registratie

  • Wordt er gewerkt aan één registratiesysteem?

Ja, één systeem met een 5 -tal indicatoren: de omvang en de snelheid van zorg, de besteding van budgetten, de zelfredzaamheidsmatrix, het cliëntervaringsonderzoek.

6. Visie op vormgeving van veranderingen

  • Hoe wordt de preventie vormgegeven?

Door het werk van consultatiebureau’s, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en opvoedbureau’s.

  • Hoe wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd?

In keukentafelgesprekken wordt het sociaal netwerk van de jeugdige (en hun ouders) betrokken. Nagegaan wordt wat de cliënt zelf kan en wat mensen in zijn directe sociale omgeving kunnen.

  • Wat is de visie op de inzet van de informele zorg?

Inzet van menselijke kleinschalige laagdrempelige contacten. Ook inzetbaar voor eenvoudige problematiek, hand en spandiensten en bestrijding eenzaamheid. Een doel is zelfzorg en mantelzorg in te zetten voor zover geen specifieke professionele zorg nodig is.

  • Wat betekent de Kanteling?

Het kantelingsproces is al aantal jaren gaande. In het Wmo beleidsplan worden de 7 elementen van de Kanteling beschreven: Samenhang, eigen kracht en ‘samenkracht’, preventie door vrijwilligerswerk en inzet welzijn, van voorziening naar maatwerkarrangement, één huishouden – één plan – één regisseur, kwaliteit borgen, minder bureauwerk, meer tijd voor zorg.

7. Financiering

  • Hoe wil de gemeente de bezuiniging op pgb realiseren? En wanneer?

Wij verwachten een aanzienlijke vermindering van Pgb aanvragen in verband met het trekkingsrecht, waardoor de cliënt het geld niet meer zelf in handen krijgt, maar opdracht geeft aan de SVB om gelden uit te betalen aan de aanbieders die de hulp leveren. Trekkingsrecht heeft de cliënt om zorg en ondersteuning in te kopen tot het bedrag waarvoor hij Pgb heeft toegekend. De SVB keert het geld uit in opdracht van de cliënt.

  • Wat gebeurt er met de korting op de jeugdzorg en de voormalige AWBZ zorgtaken, zoals de huishoudelijke zorg?.

Voor Jeugd en voormalige AWBZ sluist de gemeente de rijkskortingen door naar de aanbieders. Daar tegenover staat het bieden van meer mogelijkheden voor af- en opschaling door aanbieders, minder administratie en registratie.