Preventie en vroegsignalering

Samen met het onderwijs wordt gewerkt aan de aansluiting van passend onderwijs op de Toegang en de zorgstructuur op scholen. Het realiseren van een doorlopende ontwikkel- en leerlijn van peuterspeelzaal, kinderopvang, onderwijs, participatie en werk staat centraal. Dat begint met de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang met de nadruk op een goede overdracht. Ingezet wordt op de versterking van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voortijdig schoolverlaters die uit beeld dreigen te raken worden actief opgezocht en zij ontvangen waar nodig direct lichte ondersteuning. De belangrijkste aandachtspunten zijn de doorontwikkeling van de Integrale Kindcentra (IKC’s), investering in de overgang van leerlingen van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs en verbetering van aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Bestrijding van overgewicht wordt beschouwd als één van de speerpunten binnen de Jeugdgezondheidszorg.
Kortom verbetering door vroegsignalering bij de maatschappelijke partners van de gemeente door investering op samenwerking van peuterspeelzaal, kinderopvang, onderwijs en Toegang.

samen met onderwijs

Gezocht wordt naar methoden om kinderen en jongeren met een hoog risicoprofiel vroegtijdig op te sporen en de risicofactoren aan te pakken. We versterken de aanpak op scholen, door de samenwerking tussen de leerkrachten/intern begeleider en de toegangprofessionals in de zorgteams te optimaliseren. Ook hierbij denken we aan coaching/begeleiding bij deze samenwerking.
Samen met het onderwijs is de gemeente verantwoordelijk om jonge kinderen, met specifieke zorgbehoefte, in het kader van het passend onderwijs een goed op elkaar afgestemd aanbod te bieden van onderwijs en zorg.
De gemeente zorgt dat de jeugdgezondheidswerkers, jeugdarts en jeugdverpleegkundigen, voldoende kennis hebben over de jeugd-ggz door opleidingseisen te stellen.
Het aanbod lichte ondersteuning in de gemeente wordt gekenmerkt door een grote diversiteit en dit aanbod wordt geleverd door een groot aantal aanbieders De gemeente nodigt partijen uit met een innovatief aanbod te komen. Ook werken we aan een goede verbinding van dit aanbod met de toegang. We stimuleren interactieve beleidsvorming en actief burgerschap met, door en voor jongeren. We zullen de instrumenten jongerendebatten, digitaal jongerenpanel en jongerenambassadeurs actief gaan gebruiken bij de ontwikkelingen en uitvoering van het jeugdbeleid.

Binnen de taken en verantwoordelijkheden van de Toegangswerkers is vaak opgenomen dat zij direct lichte ondersteuning , hulpmiddelen of persoonlijke dienstverlening kunnen inzetten. Daarnaast is opgenomen dat zij de toegang tot intensievere en specialistische ondersteuning organiseren.

Public Care

Public Care heeft ervaring met het toerusten van kennis en werkwijzen voor toegang en uitbouwen van de samenwerkingen tussen wijkteams, voorschoolse opvang, onderwijs en re-integratiewerkers.