Huiselijk geweld en kindermishandeling

kindermishandelingVanaf 1 januari 2015 draagt de gemeente verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen en volwassenen die te maken hebben met geweld of mishandeling in de huiselijke kring.
Het vroegere Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn samengevoegd tot één bovenlokaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Doel en wettelijke taak AMHK: één meldpunt instellen voor burgers en professionals voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en meer samenhang creëren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo nodig passende hulpverlening inschakelen, de politie of de Raad voor de Kinderbescherming op de hoogte brengen en de melder laten weten wat er met de melding gedaan is.

De gemeente bevordert op grond van de Wmo 2015 (art. 2.2.5) de samenwerking tussen AMHK, hulpverlenende instantie en de politie. De missie van het regionaal beleid is ‘het versterken van een thuis waar kinderen veilig opgroeien en zich kunnen ontwikkelen én volwassenen geweldloos kunnen samenleven en participeren in de samenleving’. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor participatie. Voor iedereen moet ‘thuis’ een veilige plek zijn.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. Vaak is er sprake van een ongelijke en verstoorde machtsverhouding tussen pleger en slachtoffer. Om de veiligheid in huishoudens duurzaam te herstellen is maatwerk nodig. Een steunstructuur van een stevig sociaal netwerk en zo nodig professionele hulp kan het best dichtbij worden georganiseerd. Geweldscasussen zijn vaak complex en liggen zeer gevoelig. De professionele ondersteuning vraagt dan ook specialistische kennis en expertise.

De centrumgemeente rekent het tot haar taak de frontoffice goed te organiseren, terwijl de backoffice een verantwoordelijkheid is van de afzonderlijke gemeenten (en hun maatschappelijke partners). De beleidsregie in de aanpak ligt bij de centrumgemeente. De procesregie is een wettelijke taak van het AMHK en de casusregie ligt bij de uitvoerende maatschappelijke partners. De casusregisseur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een hulpverleningsplan. Er zijn nieuwe werkwijzen ontwikkeld in de samenwerking tussen maatschappelijke partners. De terugkoppeling en rapportage over voortgang en resultaten van hulpverlening verdient alle aandacht.
In regionaal verband maken gemeenten afspraken met de centrumgemeente over de besteding van de middelen die het Rijk ter beschikking stelt. Het gaat om een goede balans tussen ingrijpen wanneer de veiligheid in het geding komt en de eigen kracht van gezinnen en hun netwerken te versterken zodat die veiligheid duurzaam is. Een overzicht van activiteiten is te vinden in het Actieprogramma ‘Veilig Thuis‘.