Familiegroepsplan

“De uitvoering van de jeugdhulpplicht is – mede- gericht op het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en hun sociale omgeving. Het tot stand brengen van een familiegroepsplan kan daar onderdeel van zijn” (Jeugdwet).

Analoog aan het persoonlijk plan in de Wmo heeft de Tweede Kamer het wettelijk mogelijk gemaakt dat de jeugdige (en zijn ouders) zijn eigen plan indient. We noemen dat het familiegroepsplan. Het familiegroepsplan komt in feite in de plaats van het hulpverleningsplan.
De cliënt wordt in feite zelf in staat gesteld op een voor hem passende wijze een plan op te stellen. In het plan kunnen jeugdigen en ouders – en zo mogelijk zijn persoonlijke netwerk – de omstandigheden en de nodige voorzieningen die door hem gewenst zijn beschrijven. De omstandigheden worden vaak via het keukentafelgesprek onderzocht door de gemeente of het wijkteam. Doordat de cliënt vóór het onderzoek een eigen plan kan overleggen is direct bekend hoe de jeugdige en zijn ouders vorm willen geven aan het arrangement dat nodig is om zelfredzaam te kunnen zijn en te participeren. Hiermee komt de regie bij de cliënt te liggen. Gebleken is dat de eigenaar van het probleem vaak de sleutel voor de oplossing in handen heeft met mensen uit de eigen omgeving. Tevens draagt dit bij aan de tevredenheid van de cliënten over de geboden zorg en ondersteuning. Dit vereist wel transparantie van gemeenten over de wijze waarop het resultaat van het onderzoek wordt opgesteld.

Jeugdigen en hun ouders zijn zelf regievoerder en eigenaar van hun familiegroepsplan. Er is een breed scala van instrumenten beschikbaar. Zij hebben zelf de keuze hoe en met welke instrumenten zij hun familiegroepsplan vormgeven.
Gezien de plicht om een redelijke termijn in acht te nemen waarin de familie een eigen plan op kan stellen, zal dit ook aan de orde moeten komen in de toegang en toeleiding.
Ook gecertificeerde instellingen zijn verplicht ruimte te bieden voor een familiegroepsplan, waarvan de totstandkoming vervolgens door de gemeente moet worden gefaciliteerd.

Public Care kan het wijkteam, de Toegang alert maken op de stimulering van de eigen kracht met behulp van familiegroepsplannen.