Beleidsregels

Beleidsregels zijn de concrete handvaten voor burgers en consulenten bij de behandeling van hulpvragen.
Deze omvatten in ieder geval:

 • Begripsbepalingen
 • De vormen van Jeugdhulp, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen overige , vrij-toegankelijke en individuele jeugdhulpvoorzieningen.
 • Toegang Jeugdhulp
  • Brede Toegang waarbij alle mogelijke oplossingen worden bezien
  • Via de huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist
  • Via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter, het openbaar ministerie en de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting
  • procedure jeugdhulp via de gemeente
   • Beleidsregel Melding hulpvraag
   • Beleidsregel registratie en gespreksvoorbereiding
   • Het gesprek
   • Gespreksverslag of ondersteuningsplan
   • De aanvraag
    • Criteria voor een individuele voorziening
    • Criteria voor persoonsgeboden budget (pgb)
    • Hoogte Pgb
   • Inhoud beschikking
 • Ouderbijdrage in de Jeugdwet
 • Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering
 • Beleidsregels Kwaliteit
  • Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders
  • Kwaliteitseisen
  • Aanvullende kwaliteitseisen voor jeugdhulp:
 • Inspraak en medezeggenschap
 • Cliëntondersteuning en vertrouwenspersoon
 • Second Opinion of mediation
 • Klachtenregeling
 • Privacy
 • Persoonsgegevens worden conform de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt
 • Persoonsgegevens worden voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.